Adresa: Jezerní 151/8A 351 01 Františkovy Lázně
+420 354 597 390
recepce@camping-amerika.cz

Ubytovací řád

Camping Amerika – Jezerní 151/8A Františkovy Lázně

jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle

§ 754 a násl. Občanského zákoníku:

 1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování
 2. a) Podpisem ubytovaného (dále jen host) na kartě hosta je mezi hostem a provozovatelem uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o ubytování.
 3. b) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran a potvrzována podpisem na kartě hosta. Ubytováním se rozumí používání prostor určených pro ubytování v následujících plochách: stanová plocha, chatky, (dále jen prostory určené k ubytování).

Cena za ubytování je splatná nejpozději při začátku pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

 1. Náhrada škody
 2. a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo její úměrnou část, rovnající se výši škody způsobené zaviněním hosta.
 3. b) Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

Ill. Práva a povinnosti hosta

 1. a) Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení dle Seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Host je povinen předejít ztrátě klíčů, zabezpečit je proti odcizení. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.
 2. b) Host je povinen:

–      uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku

–      řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená

–      zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování

–      rozdělávání ohňů musí host zajistit pouze na vyhrazených ohništích a zodpovídá za jejich uhašení

–      chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození

–      zajistit ochranu postelí, před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu

–      seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej

–      bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil

–      uzamykat při odchodu dveře

–      v době od 22.00 hod do 6.00 hod se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem

–      chatku opustit do 10.00 hod v den odjezdu. Pozdní odjezd (nejpozději však ve 12.00 hod) musí host nahlásit den předem.

 1. c) Host nesmí bez souhlasu provozovatele:

–      provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.)

–      odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování

–      bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz

–      přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě

–      uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého bydliště

 1. d) Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

–      nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití

–      kouřit ve vnitřních prostorách určených k ubytování (chatky)

 1. Vozidlo a cennosti hosta

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém parkovišti před kempem. Tyto parkovací plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel doporučuje hostu, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování.

 1. Průběžný úklid

V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky, osušky a povlečení. Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na vyžádání a dle domluvy.

Vl. Při porušení ubytovacího řádu může provozovatel hosta vyloučit a to bez náhrady.

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1.5.2016.

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám pohodový pobyt.